Villkor

Vänligen läs igenom våra villkor noggrant.

Vänligen läs igenom våra villkor noggrant.

Våra villkor gäller när du använder vår onlinetjänst (härefter benämnd ”Tjänsten”) för att skapa, redigera, lagra och ladda ner CV och personliga brev. Villkoren utgör bindande avtal mellan dig och CV Maker B.V. (”Cvmaker.se”, ”Vi”, ”Oss”) och du förbinder dig att iaktta villkoren vid all användning av Tjänsten.

Artikel 1: Användning av vår tjänst
1.1. Du kan använda Tjänsten för att skapa, redigera, lagra och ladda ner dina CV och personliga brev. Vid skapande av ett CV med användning av Tjänsten laddas ditt CV upp i vår CV-databas. I CV-databasen kan arbetsgivare och rekryterare ta del av ditt CV och kontakta dig om du är intressant för en anställning. Notera att du närsomhelst kan välja att ditt CV inte ska laddas upp i CV-databasen genom att ändra dina inställningar för Tjänsten, se följande länk: https://www.cvmaker.se/integritets-och-cookie-policy.

1.2 Du ansvarar för att du endast använder de olika verktyg och funktioner som Tjänsten erbjuder i dess avsedda syfte samt för att din användning av Tjänsten sker i enlighet med dessa villkor. För att börja använda Tjänsten måste du registrera dina personuppgifter, inkluderande betaluppgifter och ingå avtal med Cvmaker.se genom att godkänna dessa villkor.

1.3. När du skapat ditt första CV kommer ett konto automatiskt genereras åt dig. Inloggningsinformationen för kontot kommer att skickas till den e-postadress som du har angett i samband med registreringen. Du kan sedan logga in med dessa uppgifter och nyttja alla de olika funktionerna som erbjuds inom ramen för Tjänsten. Genom att skapa ett konto för användning av Tjänsten erhåller du en icke-exklusiv och återkallelig rätt att använda Tjänsten. Din nyttjanderätt till Tjänsten upphör omedelbart i det fall du eller Cvmaker.se säger upp villkoren och/eller avslutar ditt konto.

1.4. De CV, personliga brev och annan information som du skapar kommer att sparas på ditt konto. Du kan få tillgång till denna information när som helst genom att logga in på ditt konto.

1.5. Du måste alltid skydda åtkomsten till ditt konto med en giltig e-postadress och lösenord samt säkerställa att dina kontouppgifter inte sprids till obehöriga. I synnerhet behöver du alltid förvara ditt lösenord strikt konfidentiellt. Cvmaker.se gör bedömningen att alla aktiva val som görs från ditt konto, efter att du har loggat in med din nuvarande e-postadress och lösenord görs av dig och i samförstånd med dig. Du är personligen ansvarig för dessa aktiva val. Vid misstanke om att dina kontouppgifter har spridits till någon obehörig ska du informera Cvmaker.se på följande e-postadress: support@cvmaker.se.

Artikel 2: Användningsregler
2.1. Kontot är personligt och kan endast användas av dess rättmätige ägare till den angivna e-postadress som använts under registreringen samt som det specifika kontot är länkat till. Det är strängt förbjudet att under några omständigheter dela sina kontouppgifter till tredje part. Tjänsten är avsedd endast för ditt privata bruk och du bekräftar att du inte kommer att använda Tjänsten i kommersiella syften eller i näringsverksamhet.

2.2. Det är förbjudet att använda tjänsten för olika typer av handlingar som strider mot nationella eller internationella lagar och förordningar. Detta inkluderar även lagring eller spridning av information via Tjänsten som kan klassas som skadlig, förtalande, kränkande, sexistisk eller rasistisk i sin form. Även utskick av spam eller dylikt med användning av Tjänsten är strängt förbjudet.

2.3. Om Cvmaker.se upptäcker dessa typer av aktiviteter från ditt konto eller får in ett klagomål från tredje part om att ditt konto bryter mot något av det ovanstående förbehåller vi oss rätten att omedelbart stänga av kontot eller helt blockera åtkomsten till Tjänsten utan att återbetala innestående medel.

2.4. Om det enligt vår uppfattning uppstår olika typer av oegentligheter, skador eller någon annan fara för vår plattform, våra nätverk, tredje part och/eller Tjänsten via internet, såsom genom utskick av spam, läckage av personuppgifter eller aktiviteter som kan härledas till virus, trojaner och liknande programvara förbehåller vi oss rättigheten att vidta alla åtgärder som vi rimligen anser vara nödvändiga för att förhindra att vi och våra samarbetspartners tar skada av dessa aktiviteter.

2.5. Cvmaker.se behåller alltid den exklusiva rätten att anmäla en användare till en laglig instans vid misstanke om brott. Vidare förbehåller sig Cvmaker.se rätten att ge ut ditt namn, din adress, IP-adress eller annan form av information om Cvmaker.se är skyldig att lämna ut dessa uppgifter enligt tillämplig lagstiftning eller ett beslut från en behörig myndighet.

2.6 Cvmaker.se kan ej hållas skyldig för skador som du åsamkat tredje part. Cvmaker.se förbehåller sig rätten att framställa krav mot dig för det fall tredje part begär skadestånd från Cvmaker.se till följd av skada som tredje part åsamkats genom din användning av Tjänsten i strid mot dessa villkor.

Artikel 3: Underhåll och tillgänglighet
3.1. Cvmaker.se vidtar skäliga åtgärder för att tillse att Tjänsten ska vara tillgänglig i så hög utsträckning som möjligt. Trots detta kan Cvmaker.se inte garantera 100% tillgänglighet av Tjänsten.

3.2. Cvmaker.se underhåller aktivt dess plattform där underhåll kan ske när som helst och utan att notifiera dig eller andra användare. Under tiden då Cvmaker.se underhåller Tjänsten kan det förekomma begränsad tillgänglighet av Tjänsten.

3.3. Cvmaker.se förbehåller sig rätten att begränsa tillgången till Tjänsten i den utsträckning Cvmaker.se skäligen bedömer att det är nödvändigt för underhåll eller utveckling av Tjänsten och/eller för andra skäliga ändamål.

Artikel 4: Immateriella rättigheter
4.1. Samtliga immateriella rättigheter till Tjänsten, webbplatserna, den medföljande programvaran, såväl som all information, bilder på webbplatsen/webbplatserna, mallar, design, både av CV, personliga brev och omslag, tillkommer Cvmaker.se. Dessa får aldrig kopieras eller distribueras på något sätt utan stöd i dessa villkor eller föregående uttryckligt tillstånd från Cvmaker.se, utom i de fall där sådan kopiering eller spridning är tillåten enligt tvingande tillämplig lagstiftning.

4.2. De immateriella rättigheterna till utformningen av det slutliga dokumentet som kan laddas ner via Tjänsten tillkommer enligt föregående stycke Cvmaker.se. Du äger rätt att använda dessa dokument för dina privata ändamål såsom att söka arbete. Det är uttryckligen ej tillåtet att använda designen av dokumenten på något annat sätt än i kombination med de mallar och dokument som tillhandahålls via vår plattform. Regleringen i denna punkt 4 äger fortsatt tillämpning även efter att du sagt upp ditt avtal med oss, inklusive villkoren knutna till detta.

4.3. De immateriella rättigheterna till information som du publicerar, laddar upp eller sparar i Tjänsten, till exempel texten i ditt CV eller ditt foto, tillkommer dig. Cvmaker.se har en begränsad rätt att använda denna typ av information för att tillhandahålla Tjänsterna i enlighet med dessa villkor.

4.4. Du kan återkalla vår rätt att använda information och material som du laddar upp i Tjänsten genom att radera relevant information och material och/eller genom att säga upp avtalet med oss.

4.5. Om du skickar in information till Cvmaker.se, till exempel feedback om en bugg eller förslag till förbättringar så ger du omgående Cvmaker.se en obegränsad rätt att använda denna typ av information för Cvmaker.ses ändamål. Detta gäller ej den information som du uttryckligen markerar som konfidentiell. Du äger inte rätt till ersättning eller kompensation för förbättringar som Cvmaker.se kan komma att genomföra med användning av feedback eller information som du har valt att rapportera till Cvmaker.se.

4.6. Cvmaker.se kommer ej att ta del av dina privata uppgifter som du lagrar och/eller distribuerar via vår plattform, såvida inte detta enligt vår bedömning är nödvändigt för att kunna tillhandahålla Tjänsten och/eller om Cvmaker.se är skyldigt att ta del av sådana uppgifter enligt tvingande lagstiftning eller ett beslut från en behörig myndighet. I sådana fall kommer Cvmaker.se att sträva efter att begränsa detaljerna i uppgifterna i den mån det ligger inom dess makt.

4.7. Under din prenumerationsperiod har du rätt att använda Tjänsten och de olika dokument som tillhandahålls med hjälp av Tjänsten, till exempel ett CV eller ett personligt brev. Din rätt att använda Tjänsten, webbplatserna, den medföljande programvaran, såväl som all information och bilder på webbplatsen/webbplatserna samt mallar och design av CV och omslag upphör att gälla när avtalet mellan dig och Cvmaker.se sägs upp eller när ditt konto avslutas av dig eller av Cvmaker.se.

Artikel 5: Avgift för tjänsten
5.1. Cvmaker.se tar ut en avgift för användningen av Tjänsten. Det aktuella kostnadsbeloppet vid var tid finns specificerat i prislistan på webbplatsen. Den nämnda avgiften måste betalas i förskott för att Tjänsten ska kunna nyttjas fullt ut.

5.2 För att kunna använda Tjänsten måste du inneha premiummedlemskap. Du debiteras månadsvis i förskott för prenumerationen. Den första månadsavgiften debiteras 7 dagar efter den första betalningen, om du fortfarande innehar ett premiummedlemskap vid det tillfället. Du har möjlighet att avbryta ditt premiummedlemskap närsomhelst inom dessa 7 dagar om du inte vill att ditt premiummedlemskap ska förlängas. Om du inte avbryter medlemskapet förlängs det med 1 månad i taget. Efter den första förnyelsen debiteras avgiften månadsvis. Prenumerationen kan avbrytas direkt och när som helst.

5.3. Cvmaker.se har rätt att när som helst ändra avgifterna för Tjänsten. Cvmaker.se kommer att informera dig om en sådan förändring sker 1 månad före den aktuella ändringen. Om du inte går med på den nya ändringen har du rätt att säga upp ditt avtal med Cvmaker.se innan de nya avgifterna träder i kraft.

5.4. Enligt lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler har du som huvudregel rätt att ångra ett köp som genomförts på distans inom 14 dagar från köpet. Vid ditt köp av Tjänsten utförs Tjänsten omedelbart och inom ångerfristen. Eftersom Tjänsten fullgörs omedelbart, på din uttryckliga begäran är det inte möjligt att åberopa ångerrätt enligt distansavtalslagen.

Artikel 6: Betalningsvillkor
6.1. Den första betalningen kan göras antingen via kreditkort eller PayPal, enligt betalningsinstruktionerna på webbplatsen. Om ditt premiummedlemskap förlängs kommer avgifterna att debiteras från det kreditkort eller PayPal-konto som användes för den första betalningen. Betalningskontot kan alltid förnyas eller raderas genom att logga in och ställa in medlemskapet till inaktivt. Användare som har aktiverats via PayPal kan också avbryta medlemskapet genom sin PayPal konsol.

6.2. Vid försenade och utestående betalningar där vi inte lyckats debitera dig den summa som vi kommit överens om så kommer Cvmaker.se att skicka ut en betalningspåminnelse med en betalningsperiod på 14 dagar. Om du inte lyckas uppfylla din betalningsskyldighet efter denna påminnelse har Cvmaker.se rätt att debitera andra påminnelseskostnader i enlighet med god inkassosed och begränsa nyttjandet av Tjänsten genom att exempelvis begränsa åtkomsten till Cvmaker.se.

6.3. Om Cvmaker.se inte lyckas samla in det förfallna beloppet och/eller om du inte genomför din betalning i tid kan du även drabbas av påföljder såsom inkassoavgifter, dröjsmålsränta m.m. .

Artikel 7: Ansvarsbegränsning
7.1. Såvida bestämmelser i tillämplig lagstiftning ej utesluter detta gäller följande ansvarsbegränsningar.

7.2 Cvmaker.se är inte ansvarig för skada som beror på avbrott, ej fungerande nät, skador på telekommunikationsinfrastrukturen, strömavbrott, inhemska störningar, mobilisering, krig, trafikstockning, strejk, blockad, bojkott, lockout, uteslutning, bestämmelser i gällande lag, myndighetsåtgärd, störningar i företaget, stagnation i försörjningen, brand, översvämningar och liknande omständigheter.

7.3 Cvmaker.ses ansvar är begränsat till ersättning för direkt skada och förlust och Cvmaker.se svarar således inte för utebliven vinst eller annan indirekt skada eller förlust.

7.4 Cvmaker.ses ansvar är begränsat till ett belopp som svarar mot det sammanlagda belopp som du betalat till Cvmaker.se för de två föregående månadsprenumerationerna.

7.5 Ovan angivna ansvarsbegränsningar gäller inte om skada har orsakats med uppsåt eller av grov oaktsamhet eller om ansvarsbegräsningarna skulle strida mot tvingande bestämmelser i tillämplig lagstiftning.

Artikel 8: Varaktighet och avbokning av prenumerationen
8.1. Detta avtal och din prenumeration börjar så snart du börjar använda Tjänsten, så som nämns i artikel 1 där du kan läsa mer om villkoren vid användningen av Tjänsten för första gången.

8.2. Du kan avbryta din prenumeration när som helst via ditt konto eller via vår kundservice. För att undvika förnyelse av din nuvarande prenumeration måste du aktivt avbryta ditt medlemskap före dagen när förnyelsen för den nya perioden sker.

8.3. Vid uppsägning av prenumerationen returneras inte medel som betalts för den innestående prenumerationsperioden.

8.4. Uppgifterna som du har sparat via Tjänsten kommer att raderas 12 månader efter att du senast använt Tjänsten. Cvmaker.se kommer att informera dig via den angivna e-postadress som vi har sparat i vårt system innan vi raderar informationen. Notera dock att vi inte är skyldiga att göra det. Fram till ögonblicket för borttagningen av din information har du möjlighet att få tillgång till och använda uppgifterna genom att återigen ingå ett kontrakt med CVmaker.se.

Artikel 9: Förändringar i priser och villkor
9.1. Cvmaker.se kan komma att justera dessa villkor och priserna för Tjänsten.

9.2. Cvmaker.se kommer att meddela dig de ändringarar eller tillägg som görs minst 30 dagar innan dessa träder i kraft via vår webbplats samt per epost till den e-postadress som du uppgav vid registreringen av ditt konto så att du kan beakta och ta ställning till dem i god tid.

9.3. Om du inte önskar acceptera aviserade villkors- eller prisändringar kan du avbryta avtalet fram till att dessa börjar gälla. Användning av Tjänsten efter datumet då Cvmaker.se angivit att de nya villkoren eller priserna ska börja tillämpas räknas som ett godkännande av de ändrade eller kompletterade villkoren.

Artikel 10: Övriga bestämmelser
10.1. Svensk lag gäller för detta avtal.

10.2. Vid tvist enligt detta avtal har du rätt att välja om talan ska väckas vid en domstol i landet där du har din hemvist eller i landet där Cvmaker.se har sin hemvist. Cvmaker.se får dock bara väcka talan mot dig vid en domstol i landet där du har din hemvist.

10.3. Om en reglering eller bestämmelse i dessa användarvillkor kräver att ett meddelande måste framföras "skriftligt" följs det också om meddelandet tillhandahålls via e-post eller kommunikation via Cvmaker.se, under förutsättning att det är tillräckligt fastställt att meddelandet faktiskt kommer från den avsändare som specificeras och att meddelandets innehåll och integritet inte påverkas.

10.4. Cvmaker.se har rätt att överföra sina rättigheter och skyldigheter från avtalet, såväl som de personuppgifter som behandlas till en tredje part som tar över Cvmaker.se eller den relevanta affärsverksamheten. Cvmaker.se åtar sig att informera dig senast 30 dagar innan Cvmaker.se överlåter sina rättigheter och skyldigheter enligt avtalet. Vid sådan överlåtelse har du rätt att avsluta din prenumeration och säga upp avtalet.

Artikel 11: Kontakt|
Om du har några frågor, förslag eller kommentarer om dessa villkor, vänligen kontakta oss med vårt kontaktformulär.

Dessa villkor ändrades senast den 04-12-2020.

Mer än 112 872 användare har redan skapat deras CV

Med vår CV-skapare så kan du snabbt och enkelt skapa ett distinkt och professionellt CV inom endast 15 minuter.

Skapa ditt CV

Du har 65% chans att få ett jobb.