Villkor

Vänligen läs igenom våra villkor noggrant.

automatiskt till nedanstående punkter.

Artikel 1: Användning av vår tjänst

1.1. Du kan använda vår premiumtjänst för att skapa, redigera och ladda ner dina CV och personliga brev. Du ansvarar själv för användningen av de olika verktyg och funktioner som vår tjänst erbjuder.

1.2. När du skapat ditt första CV så kommer ett konto automatiskt att genereras åt dig. Inloggningsinformationen kommer att skicka till den e-postadress som du angett. Du kan sedan logga in med dessa uppgifter och nyttja alla de olika funktionerna som erbjuds av vår plattform.

1.3. De CV, personliga brev och annan information kommer att sparas på ditt konto. Du kan begära denna information när som helst genom att logga in på ditt konto.

1.4. Du måste alltid skydda åtkomsten till ditt konto med en giltig e-postadress och lösenord. I synnerhet behöver du alltid förvara ditt lösenord strikt konfidentiellt. Cvmaker.se gör bedömningen att alla aktiva val som görs från ditt konto, efter att du har loggat in med din nuvarande e-postadress och lösenord görs i samförstånd med dig. Du är personligen ansvarig för dessa aktiva val såvida du inte uttryckligen angett att någon annan än du får tillgång till dina inloggningsuppgifter.

Artikel 2: Användningsregler

2.1. Kontot är personligt och kan endast användas av dess rättmätige ägare till den angivna e-postadress som använts under registreringen samt som det specifika kontot är länkat till. Det är strängt förbjudet att under några omständigheter dela sina kontouppgifter till tredje part.

2.2. Det är förbjudet att använda tjänsten för olika typer av handlingar som strider mot nationella eller internationella lagar och förordningar. Detta inkluderar även lagring eller spridning av information via tjänsten som kan klassas som skadlig, förtalande eller rasistisk I sin form. Även utskick av spam eller dylikt är strängt förbjudet.

2.3. Om Cvmaker.se upptäcker dessa typer av aktiviteter eller får in ett klagomål från tredje part om att ditt konto bryter mot några av ovanstående regleringar och förordningar så förbehåller vi oss rätten att omedelbart stänga av kontot eller helt blockera åtkomsten till tjänsten utan att återbetala innestående medel.

2.4. Om det enligt Cvmaker.se uppfattning uppstår olika typer av oegentligheter, skador eller någon annan fara för vår plattform, nätverk samt tredje part och/eller tjänsten via internet, särskilt genom utskick av spam, läckage av personuppgifter eller aktiviteter som kan härledas till virus, trojaner och liknande programvara så förbehåller vi oss rättigheten att vidta alla nödvändiga åtgärder som vi rimligen anser vara nödvändiga för att förhindra att vi och våra partners tar skada av dessa aktiviteter.

2.5. Cvmaker.se behåller alltid den exklusiva rätten att anmäla en användare till en laglig instans vid misstanke om brott. Vidare så förbehåller sig Cvmaker.se rätten att ge ut ditt namn, din adress, IP-adress eller annan form av information till en viss tredje part som anmält ditt konto och påstår att du kränker deras rättigheter eller dess allmänna villkor, förutsatt att klagomålen kan anses vara rimliga.

2.6 Cvmaker.se kan ej hållas skyldig för skador som du åsamkat mot tredje part. Dessa förordningar skyddar Cvmaker.se mot alla fordringar från tredje part i samband med eventuella skadestånd.

Artikel 3: Underhåll och tillgänglighet

3.1. Cvmaker.se gör allt för att tjänsten ska vara tillgänglig hela tiden men kan aldrig helt garantera 100% tillgänglighet.

3.2. Cvmaker.se underhåller aktivt dess plattform där underhåll kan ske när som helst och utan att notifiera sina medlemmar vilket i sin tur kan leda till begränsad tillgänglighet.

3.3. Cvmaker.se kan ändra tillgången till tjänsten när som helst. Återkoppling uppskattas men i slutändan beror dessa beslut helt på Cvmaker.se.

Artikel 4: Immateriella rättigheter

4. 1. Tjänsten, webbplatserna, den medföljande programvaran, såväl som all information, bilder på webbplatsen/webbplatserna och mallar design av både CV och omslag är således Cvmaker.ses immateriella egendom. Dessa får aldrig kopieras eller distribueras på något sätt utan uttryckligt tillstånd från Cvmaker.se utom i de fall där detta är tillåts enligt radande lag.

4.2. Utformningen av det slutliga dokumentet som kan laddas ner via tjänsten är enligt föregående stycke om immateriella rättigheter helt i ägo av Cvmaker.se. Det är uttryckligen ej tillåtet att använda designen på något annat sätt än i kombination med de mallar och dokument som tillhandahålls av vår plattform. Dessa rättigheter fortsätter även efter att du sagt upp ditt avtal med oss, inklusive villkoren knutna till detta.

4.3. Information som du publicerats eller sparats via Cvmaker.se, till exempel texten på ditt CV eller ditt passfoto, är och kommer att förbli din egendom. Cvmaker.se har en begränsad rätt att använda denna typ av information för just den tjänst som vi tillhandahåller.

4.4. Du kan återkalla denna användarrätt genom att ta radera relevant information och/eller säga upp avtalet med oss.

4.5. Om du skickar in information till Cvmaker.se, till exempel feedback om en bugg eller förslag till förbättringar så ger du omgående en obegränsad rätt att använda denna typ av information för just Cvmaker.se. Detta gäller ej den information som du uttryckligen markerar som konfidentiell. Cvmaker.se är aldrig skyldigt att ta ut en avgift om Cvmaker.se implementerar den givna feedbacken alternativt förslaget hos sin tjänst.

4.6. Cvmaker.se kommer ej att ta del av dina privata uppgifter som du lagrar och eller distribuerar via vår plattform, såvida inte detta specifikt uppfattas nödvändigt för en att kunna tillhandahålla en acceptabel tjänst samt om Cvmaker.se blir skyldig att göra det i kraft av en lagbestämmelse alternativt domstolsbeslut. I detta fall så kommer Cvmaker.se att sträva efter att begränsa detaljerna i uppgifterna i den mån det ligger inom dess makt.

4.7. Under din prenumerationsperiod så har du rätt att använda tjänsten och de olika dokument som tillhandahålls med hjälp av tjänsten, till exempel ett CV eller ett personligt bre. Efter uppsägning av din prenumeration så kommer du inte längre har rätt att använda våra mallar i form av personliga brev och/eller CV. Dessa dokument får endast användas i samråd med Cvmaker.se.

Artikel 5: Avgift för tjänsten

5.1. En avgift tar ut för användningen av vår tjänst. Det aktuella kostnadsbeloppet finns specificerat på webbplatsen. De nämnda kostnaderna måste betalas i förskott för att kunna nyttja plattformen fullt ut.

5.2 För att kunna använda Cvmaker.se är så måste man inneha premiummedlemskap. Kunden debiteras månadsvis för sin prenumeration. Den första månadsavgiften debiteras efter 7 dagar från den första betalningen, om du fortfarande innehar ett premiummedlemskap. Efter den första förnyelsen debiteras avgiften månadsvis. Prenumerationen kan avbrytas direkt och när som helst.

5.3. Cvmaker.se har rätt att när som helst ändra de olika kostnaderna för sin tjänst vilka beskrivs i artikel 5.1. Cvmaker.se kommer att informera dig om en sådan förändring sker en (1) månad före dess aktuella ändring. Om du inte går med på den nya ändringen så har du rätt att säga upp ditt avtal tills de nya kostnaderna trader i kraft.

5.4. Eftersom du får tillgång till tjänsten omedelbart, på din uttryckliga begäran så är det inte möjligt att återkalla en betalning eller åberopa distansförsäljningslagen.

Artikel 6: Betalningsvillkor

6.1. Den första betalningen kan göras antingen via kreditkort eller PayPal, enligt betalningsinstruktionerna på webbplatsen. Om kontraktet förnyas så kommer  kostnaderna att debiteras från det kreditkort eller PayPal-konto som användes för den första betalningen. Betalningskontot kan alltid förnyas eller raderas genom att logga in och ställa in medlemskapet till inaktivt. Användare som har aktiverats via PayPal kan också avbryta medlemskapet genom sitt PayPal konsol.

6.2. Vid försenade och utestående betalningar där vi inte lyckats debitera dig den summa som vi kommit överens om så kommer Cvmaker.se att skicka ut en betalningspåminnelse med en betalningsperiod på 14 dagar. Om du inte lyckas uppfylla din betalningsskyldighet efter denna påminnelse så har Cvmaker.se rätt att debitera andra påminnelseskostnader och begränsa nyttjandet av tjänsterna genom att exempelvis begränsa åtkomsten till Cvmaker.se.

6.3. Om Cvmaker.se inte lyckas samla in det förfallna beloppet och/eller om du inte genomför din betalning i tid så kommer du säkerligen att hållas ansvarig för en full kompensation av de eventuella och extra domstols kostnaderna (inkasso) utöver det belopp och ränta som du gjort dig skyldig till.

Artikel 7: Ansvar

7.1. Såvida lagstadgade bestämmelser ej utesluter detta gäller följande ansvarsbestämmelser för användningen av vår tjänst.

7.2. Förutom vi enstaka fall av specifik avsiktlig eller grov vårdslöshet så har Cvmaker.se ansvaret att begränsa återbetalningsskyldigheten till det belopp som du har betalat för de senaste två månaderna före det ögonblicket som händelsen inträffade.

7.3. Cvmaker.se är uttryckligen ej ansvarig för indirekt skada, följdskada, förlust av vinst, missade jobbmöjligheter, förlorade besparingar och skador på grund av stagnation av företag.

7.4. I händelse av dessa så kommer Cvmaker.se aldrig att kunna hålla sig skyldig till att betala ersättning för den skada som du orsakat. Detta inkluderar avbrott, ej fungerande nät, skador på telekommunikationsinfrastrukturen, strömavbrott, inhemska störningar, mobilisering, krig, trafikstockning, strejk, uteslutning, störningar i företaget, stagnation i försörjningen, brand och översvämningar.

Artikel 8: Varaktighet och avbokning av prenumerationen

8.1. Detta avtal och din prenumeration börjar så snart du börjar använda tjänsten, så som nämns i artikel 1 där du kan läsa mer om villkoren vid användningen av tjänsten för första gången.

8.2. Du kan avbryta din prenumeration när som helst via ditt konto eller via vår kundservice. För att undvika förnyelse av din nuvarande prenumeration så måste du aktivt avbryta ditt medlemskap före dagen när förnyelsen för den nya perioden sker.

8.3. Vid uppsägning av prenumerationen så returneras aldrig förbetalda medel.

8.4. Uppgifterna som du har sparat via tjänsten kommer att raderas 18 månader efter att du använd vår tjänst senast. Cvmaker.se kommer att informera dig via den angivna e-postadress som vi har sparat I vårt system innan vi raderar informationen. Noter dock att vi inte är skyldig att göra det. Fram till ögonblicket för borttagningen av din information så har du möjlighet att använda uppgifterna genom att återigen ingå ett kontrakt med CVmaker.

Artikel 9: Förändringar i priser och villkor

9.1. Cvmaker.se kan justera villkoren och priserna med omedelbar verkan.

9.2. Cvmaker.se kommer att meddela dig de ändringarar eller tillägg som görs minst trettio dagar innan dessa trader I kraft via vår webbplats så att du kan beakta och ta ställningen till dem i god tid.

9.3. Om du inte önskar acceptera dessa ändringar så kan du avbryta avtalet fram till att den börjar gälla. Användning av tjänsten efter giltighetsdatumet räknas som godkännande av de ändrade eller kompletterade villkoren.

Artikel 10: Övriga bestämmelser

10.1. Holländsk lag gäller för detta avtal.

10.2. I den mån lagarna ej föreskriver något annat kommer alla tvister rörande Cvmaker.se att lämnas till den nederländska domstolen för det specifika distrikt där Cvmaker.se är beläget.

10.3. Om en reglering eller bestämmelse i dessa användarvillkor kräver att ett meddelande måste framföras "skriftligt" följs det också om meddelandet tillhandahålls via e-post eller kommunikation via Cvmaker.se, under förutsättning att det är tillräckligt fastställt att meddelandet faktiskt kommer från den avsändare som specificeras och att meddelandets innehåll och integritet inte påverkas.

10.4. Cvmaker.se har rätt att överföra sina rättigheter och skyldigheter från avtalet, såväl som de personuppgifter som behandlas till en tredje part som Cvmaker.se eller den relevanta affärsverksamheten tar över.

Artikel 11: Kontakt

Om du har några frågor, förslag eller kommentarer om dessa villkor, vänligen kontakta oss med vårt kontaktformulär.

Mer än 112 872 användare har redan skapat deras CV

Med vår CV-skapare så kan du snabbt och enkelt skapa ett distinkt och professionellt CV inom endast 15 minuter.

Skapa ditt CV

Du har 65% chans att få ett jobb.