Integritet och cookie-policy

Vänligen läs vår integritets- och cookieuttalande noggrant.

Sekretess-, integritet- och cookiepolicy

Vänligen läs vår sekretess-, integritet- och cookiepolicy noggrant.

Denna policy gäller för alla som använder sig av webbplatsen, www.cvmaker.se.

1. Förord
CVmaker B.V., beläget i Piet Heinkade 221,1019 HM Amsterdam, Nederländerna (nedan kallat för "vi"  eller  "CVmaker"),  är den aktör som det refereras till som personuppgiftsansvarig enligt den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) vid behandling av dina personuppgifter när du besöker vår hemsida, kommunicerar med oss eller använder våra onlinetjänster. Vi har ansvar för behandlingen av personuppgifter vilka samlas in med hjälp av vår plattform -  www.cvmaker.se - såvida inte annat anges.

Vi respekterar användarnas integritet genom att behandla personuppgifter på ett säkert sätt och säkerställa att alla personuppgifter som lämnas ut till oss förvaras i enlighet med GDPR och gällande sekretesslagar. I denna policy förklarar vi detaljerat vilka personuppgifter vi samlar in, använder samt också för vilka ändamål dessa nyttjas. Vi rekommenderar att du läser den noggrant från början till slut för att undvika eventuella missförstånd. För eventuella frågor, vänligen ta kontakt med [email protected].

Denna policy ändrades senast den 04-12-2020.

2. Användning av personuppgifter
För att du ska kunna skapa och/eller hantera ditt konto (som i sin tur innehåller data för just ditt CV och/eller personliga brev) så är det nödvändigt att ange vissa uppgifter. Just dessa uppgifter är av vikt för att vi ska kunna optimera vår CV-tjänst. Andra typer av data behöver vi samla in för att vi ska kunna skapa ett så komplett CV som möjligt genom den tjänst som vi tillhandahåller samt för att optimera den personliga användarupplevelsen hos de tjänster som tillhandahålls.

2.1 Vår tjänst - att skapa ett CV
För att du ska kunna använda dig av vår CV-tjänst måste du ange dina personuppgifter på vår webbplats. Detta görs genom en steg-för-steg plan som vi utarbetat specifikt för tjänsten. Så fort du lyckats slutföra det första steget och klickat dig vidare till det andra steget kommer vi per automatik spara all den data som du har angett. Under det första steget kommer du bli ombedd att ange följande personuppgifter.

Ditt för- och efternamn*;

Din E-postadress*;

Telefonnummer*;

Adress*;

Profilbild;

Födelsedatum och födelseort.

Uppgift om körkort (om sådant finns);

Medborgarskap;

Kön;

Nuvarande civilstånd;

URL till din LinkedIn-profil (om sådan finns);

URL till en valfri webbplats som du önskar lägga till.

De personuppgifter vilka märkts med en asterisk är specifikt nödvändiga för att du ska kunna nyttja våra tjänster. Den andra informationen tillhandahålls endast för att du ska kunna komplettera ditt CV. 

I följande delsteg kommer du bli ombedd att dela med dig av följande personliga information:

 • Information gällande utbildning, praktik, kurser och intyg;
 • Uppgifter gällande arbetslivserfarenhet, såsom befattningar och arbetsgivare;
 • Intressen och relaterade fritidsaktiviteter;
 • Färdigheter och deras nivå;
 • Språk.

När du har skapat ett CV med användning av våra tjänster laddas det upp i vår CV-databas. I CV-databasen kan arbetsgivare och rekryterare ta del av ditt CV och kontakta dig om du är intressant för en anställning. Notera att du närsomhelst kan välja att ditt CV inte ska laddas upp i CV-databasen genom att ändra dina inställningar för tjänsterna, se följande länk: https://www.cvmaker.se.

2.2 Betalningstjänster
För att vi ska kunna ta betalt för din prenumeration använder vi oss idag av olika betalningstjänster från tredjepart. Några av dessa är (dock inte begränsat till) Adyen, PayPal, Stripe och Mollie Payments. Viktigt att notera är att du inte lämnar dina uppgifter till CVmaker.se utan till den betalningspartner som du nyttjar för att finansiera din prenumeration. Ibland kan det inträffa att tredje part väljer att dela vissa segment av den information som du tillhandhåller under transaktionen, exempelvis dina bankuppgifter. Detta görs för att vi ska kunna kontrollera att det är just du som står för betalningen och inte någon annan. Vi får dock aldrig under några omständigheter lagra finansiell information som kan härledas till dig personligen. Ovan nämnda partners ansvarar själva för de uppgifter som de behandlar och samlar in för varje specifik användare.

2.3 Ändamålet med användningen av dina personuppgifter
Vi behandlar dina personuppgifter för följande ändamål och med stöd av följande lagliga grunder:

 • För att tillhandahålla dig våra tjänster

Vi behöver behandla dina personuppgifter för att tillhandahålla dig våra tjänster. Utan dina personuppgifter kan inte tjänsterna användas för att ta fram färdiga CV och personliga brev samt för att dela ditt CV med arbetsgivare och rekryterare i CV-databasen. Den lagliga grunden för behandlingen är det avtal som vi har ingått eller som vi är på väg att ingå med dig.

 • För att hantera kundtjänstärenden

Vi behöver behandla dina personuppgifter för att vi ska kunna hjälpa dig vid frågor om vår webbsida eller våra tjänster och/eller vid klagomål relaterade till vår hemsida eller våra tjänster. Den lagliga grunden för behandlingen av personuppgifter i kundtjänstärenden är vårt berättigade intresse att tillhandahålla dig service. Den lagliga grunden kan även vara att vi behöver hantera ärendet för att fullgöra åtaganden i vårt avtal med dig.

 • För att ta betalt för din användning av våra tjänster

Enligt vårt avtal med dig har vi rätt att ta betalt för användningen av våra tjänster. Vi behöver behandla personuppgifter rörande din betalningsinformation samt dina kontaktuppgifter för att kunna ta betalt för våra tjänster samt för att kunna skicka betalningspåminnelser vid eventuell utebliven betalning. Den lagliga grunden för behandlingen är det avtal som vi har ingått eller som vi är på väg att ingå med dig.

 • För att förbättra och utveckla vår webbplats och våra tjänster

Vi behandlar även personuppgifter för att förbättra och utveckla vår webbplats och våra tjänster. Vi samlar in personuppgifter med användning av cookies för att analysera hur du använder vår webbplats och våra tjänster. Ändamålet med behandlingen är att vi ska första vad vi kan göra för att webbplatsen och tjänsterna ska bli mer konsumentvänliga och lätta att använda. Den lagliga grunden för behandlingen är vårt berättigade intresse att förbättra och utveckla vår webbplats och våra tjänster.

 • För att skicka information till dig om vakanser

Förutsatt att du har lämnat ditt samtycke till det kan vi komma att länka ditt CV till relevanta vakanser som erbjuds av tredje part genom att informera via epost om de vakanser som vi tror kan passa dig baserat på information från ditt CV. Den lagliga grunden för behandlingen är ditt samtycke.

 • För att kunna genomföra tekniskt underhåll och uppdateringar av vår webbsida och våra tjänster

Den lagliga grunden för behandlingen är att vi har ett berättigat intresse att genomföra underhåll och uppdateringar vår webbplats och våra tjänster.

 • För att fullgöra skyldigheter som åvilar oss enligt tillämplig lagstiftning

Vi behöver behandla dina personuppgifter för att fullgöra skyldigheter som åvilar oss enligt tillämplig lagstiftning, såsom för att efterleva myndighetsbeslut eller för att följa bokföringskrav eller krav enligt skatterättsliga lagar. Den lagliga grunden för behandlingen är att behandlingen är nödvändig för att fullgöra våra rättsliga förpliktelser enligt tillämplig lagstiftning.

3. Utbyte av personuppgifter
Vi lämnar inte ut dina personuppgifter till tredje part, såvida detta inte är nödvändigt för genomförandet av det avtal som du ingått med oss, eller om vi måste göra så enligt ett bindande myndighetsbeslut eller enligt tvingande bestämmelser i tillämplig lagstiftning. Detta innefattar följande samarbetspartners och tredje part:

 • Betalningstjänster enligt kapitel 2.2;
 • Leverantörer av IT-tjänster;
 • Granskningsplattformar;
 • Tjänster för att skicka ut e-post;
 • Forskningsorgan och analytiska verktyg vilka ämnar förbättra våra tjänster och webbplats, inklusive Google Analytics;
 • Leverantörer som tillhandahåller ärendehanteringssystem;
 • Behöriga myndigheter; samt
 • Arbetsgivare och rekryterare som får del av ditt CV i CV-databasen.

De samarbetspartners och tredje parter som får tillgång till dina personuppgifter när vi nyttjar deras tjänster får endast använda dessa i samband med uppdrag av CVmaker. Om du ger ditt medgivande till att våra samarbetspartners samlar in ytterligare personuppgifter kan vi inte stå till svars för deras åtaganden.

I tillägg till ovan kan vi under vissa speciella omständigheter vidare vara skyldiga att dela personlig information i samband med juridiska tvistemål eller dylikt.

4. Principer vid processandet av personuppgifter
Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna erbjuda en tjänst som fungerar optimalt och samtidigt ger dig möjligheten att skapa ett professionellt CV. Vi behandlar endast de personuppgifter som du godkänt men också dessa som vi har en juridisk skyldighet till att samla in. Vi behandlar personuppgifter på följande grunder:

 1. Användaravtal: För att vi ska kunna förhålla oss till de avtal som du ingår med CVmaker måste vi behandla ovannämnda personuppgifter för alla våra användare. Detta inkluderar data som registrerats av våra användare för att skapa och lagra ett CV, men även relevant information gällande din betalning.
 2. Rättsliga skyldigheter: Vi måste behålla en viss del av den finansiella informationen, såsom betalda fakturor, under sju år, enligt den rådande bokförings- och skattelagstiftningen.
 3. Berättigat intresse: Det ligger i vårt intresse att närma sig våra användare med erbjudanden vilka kan jämföras med de tjänster som erbjuds av CVmaker.
 4. Tillstånd: Vi kommer att be om explicit tillstånd när det kommer till behandlingen av personuppgifter, vilka ej omfattas av ovannämnda grunder. Användare kan alltid återkalla ett lämnat tillstånd genom att klicka på den unika länken som tillhandahålls (längst ned i varje nyhetsbrev) för att avsluta prenumerationen eller genom att skicka ett e-postmeddelande till [email protected].

5. Lagringsperioder
Vi kommer endast att lagra de uppgifter som användarna gett tillåtelse till när de tagit ett aktivt val att förflytta sig till steg 2 i vår tjänst. Om du inte har en aktiv prenumeration för närvarande kommer CVmaker att spara de data vilka du angett i upp till en månad efter att CVmaker skickat ett andra e-postmeddelande till den angivna e-postadressen som du specificerat där vi explicit frågar huruvida du önskar slutföra ditt CV samt välja en aktiv prenumeration. Om du väljer att ignorera dessa e-postmeddelanden kommer din data att raderas efter en månad. Om du har valt en aktiv prenumeration kommer vi att behålla de angivna uppgifterna tills du specifikt talar om för oss att radera dessa. Oavsett kommer vi att skicka ut ett e-postmeddelande ett år efter att din senaste aktivitet registrerats. Där kommer du att bli tillfrågad huruvida du önskar att vi ska behålla dina uppgifter. Om ditt svar uteblir kommer vi att radera dina uppgifter en månad efter att vi skickat ut det senaste e-postmeddelandet. Vi har en juridisk skyldighet att förvara uppgifter såsom fakturor, betalningar och dylikt under 7 år på grund av bokförings- och skattemässiga bestämmelser i tillämplig lagstiftning. Under denna tid kan vi vända oss till användare för att skräddarsy personliga erbjudanden som vi anser vara lämpliga.

Vi använder oss av namn och e-postadress som tillhandahålls av användare för att skicka ut dessa e-postmeddelanden. Naturligtvis ger vi även användarna möjlighet att radera sina data, vilka återfinns hos oss på CVmaker.

6. Cookies
Vi använder oss av cookies, vilka i grund och botten är små textfiler som antingen din dator eller portabla enhet lagrar lokalt när du besöker vår webbplats. Eftersom vi vill kunna garantera din integritet samt förbättra användarvänligheten när du besöker vår webbplats anser vi det vara nödvändigt att känna till varför vi använder oss av cookies. Genom att placera cookies på din enhet behöver du inte ange samma information varje gång du besöker vår webbplats. Du kan till exempel välja att färdigställa ditt CV vid ett senare tillfälle utan att riskera att den redan angivna informationen går förlorad. Dessutom hjälper det oss att förstå hur du använder vår webbplats samt vad vi kan göra för att webbplatsen ska bli mer konsumentvänlig. Dessutom kan det också inträffa att våra samarbetspartners- och tredjeparts cookies placeras lokalt på din enhet. Detta brukar oftast göras i marknadsförings- och analytiskt syfte. Dessa aktörer är själva ansvariga för behandlingen av de berörda uppgifterna.

6.1 Inställningar för cookies
Om du önskar en exceptionell användarupplevelse när du besöker vår webbplats måste du acceptera att vi får lagra cookies lokalt på din dator eller portabla enhet. Du kan göra detta genom att klicka på "Acceptera" som visas första gången som du besöker vår plattform. Naturligtvis behandlas insamlingen av dina uppgifter med största försiktighet. Mer detaljerad information gällande de cookies som vi använder oss av finnas att hitta under sektionen "Cookies".

6.2 Funktionella cookies
Vi placerar funktionella cookies för att på så sätt säkerställa att webbplatsen fungerar på ett optimalt sätt. Dessa krävs också för att webbplatsen ska kunna fungera såsom förväntas. Du behöver till exempel inte ange samma data om och om igen när du skapar ditt CV. Dessutom säkerställer dessa cookies att webbplatsen fortsätter att fungera både snabbt och korrekt. Följande funktionella cookies kan placeras på din enhet av samarbetspartners och tredje part: Postmark Postmark tillhandahåller e-posttjänsten som vi använder oss av på vår plattform. Alla e-postmeddelanden som skickas från CVmaker använder sig av Postmark. Genom att använda Postmark har vi möjlighet att se till att (viktiga) e-postmeddelanden alltid når din brevlåda. Postmark kommer aldrig, under några omständigheter att använda sig av informationen för sina egna ändamål och syften. Dina personuppgifter lagras på ett diskret och säkert sätt av Postmark. Notera att Postmark ej kommer att placera cookies medan du använder dig av CVmaker utan endast i syfte att spåra när e-postmeddelandena öppnats och dylikt. Uppgifterna lagras digitalt i USA (under Privacy Shield) och raderas efter 60 dagar. Mer information om hur din data behandlas finns att läsa i  Postmarks sekretesspolicy.

6.3 Analytiska cookies
Med analytiska cookies har vi som ändamål att samla in (med hjälp av tredje part) statistik och information gällande hur vår plattform används. Genom att mäta och utvärdera hur våra användare nyttjar vår webbplats så kan vi kontinuerligt optimera vår plattform för att på så sätt öka användarvänligheten. Till exempel använder vi oss av dessa cookies för att kunna spåra antalet besökare på webbplatsen samt för att mäta hur länge användarens session varar. Följande data kan således komma att lagras (bland annat):

 • IP-adress (ej kopplad till privatpersoner);
 • Tekniska element, till exempel vilken webbläsare som används (Google Chrome, Safari, Firefox med flera), skärmupplösning, språkinställningar men också vilken enhet som du för tillfället använder dig av;
 • Din generella användning av webbplatsen;
 • Vilka sidor du besöker samt från vilken sida du anlände till webbplatsen initialt.

Följande cookies kan komma att placeras ut av tredjepart i syfte att samla in analytiska data:

Google Analytics
När det kommer till Google Analytics använder vi det för att mäta hur användarna interagerar med vår webbplats. Vi har ingått ett samarbetsavtal med Google för att få nyttja deras tjänster. Observera att Google kan komma att dela din data med tredje part. Dock kan inte dessa uppgifter länkas till dig personligen. De cookies som du använder dig av för att besöka vår webbplats kommer att automatiskt raderas efter två år. Mer information om hur Google behandlar dina cookies finns att läsa i Googles sekretesspolicy.

Hotjar 
Med Hotjar ämnar vi mäta ditt beteende på webbplats. Vi mäter vilka element som du klickar på, vad du föredrar att klicka på men också andra likande element. Allt detta sker på ett anonymt sätt som inte kan kopplas till dig som privatperson. Med hjälp av denna information kan vi upptäcka potentiella buggar och andra problem med webbplatsen och på så sätt fortsätta att förbättra vår plattform. Vi har ingått ett bearbetningsavtal med Hotjar. Hotjar  delar inte den data som de samlar in med hjälp av tredje part. Dessa cookies raderas automatiskt efter högst 1 år. Mer information om hur din data behandlas finns att läsa i Hotjars sekretesspolicy.

Tawk 
Tawk är en form av chatt. CVmaker samlar endast in kontaktuppgifter och innehållet i själva konversationen, inklusive information om den individ som du för tillfället chattar med. Denna information används sedan för att hjälpa dig när du tar kontakt med oss via vår chatt. Dessa uppgifter lagras hos Tawk och raderas efter 30 dagar. Tawk delar ej din data i någon form med tredje part. Mer information om hur din data hanteras återfinns i Tawks  sekretesspolicy.

Tapffiliate 
Denna tjänst kan komma att placera en cookie för att på så sätt mäta huruvida du anländer till vår webbplats från en av våra samarbetspartners. Dessa data används sedan för att mäta kampanjen som ditt besök initierades ifrån. Tapfilliate delar ej (anonymt) data med tredje part. Dessa cookies raderas automatiskt efter 90 dagar. Mer information om hur din data hanteras återfinns  i sekretesspolicyn för Tapfilliate  .

6.4 Marknadsföringscookies
Vi placerar dessa cookies i marknadsföringssyfte. På så sätt kan vi skicka dig personliga erbjudanden via partnerwebbplatser och på sociala medier. Följande cookies kan komma att placeras av tredjepart i marknadsföringssyfte:

Google Remarketing  och  DoubleClick 
Dessa cookies håller reda på vilka sidor som du besöker, så att vi kan rikta relevanta annonser till dig när du besöker dessa. Vi har således möjligheten att spåra huruvida du klickar på annonser och således om du genomför aktiva beställningar när du har sett eller klickat på en viss annons. På så sätt kommer du inte att missa några personliga erbjudanden. Du kommer också att få se annonser oftare om du inte är intresserad av dessa. Google kan komma att dela (ibland) anonyma data med tredjepart. Dessa cookies raderas efter 2 år. Mer information om hur din data behandlas återfinns i  Googles sekretesspolicy.

Microsoft-annonsering 
Dessa cookies håller reda på vilka sidor som visas för dig så att vi kan rikta relevanta annonser hos våra samarbetspartners. Vi kan spåra om du klickar på annonser samt huruvida du gör aktiva beställningar när du har sett eller klickat på en viss annons. På så sätt kommer du inte att missa några personliga erbjudanden samtidigt som du inte kommer att se annonser oftare om du inte är intresserad av dessa. Microsoft kan komma att dela anonyma data med tredjepart. Dessa cookies raderas automatiskt efter 90 dagar. Mer information om hur din data behandlas finns att läsa i Microsofts sekretesspolicy.

Facebook 
Dessa cookies håller reda på vilka grupper som du besöker så att vi kan rikta relevanta annonser till dig, även på Facebook. På så sätt så kommer du inte att missa några personliga erbjudanden och du kommer således heller inte att se annonser oftare om du inte är intresserad av dessa. Facebook delar inte deras data med tredjepart. Cookies raderas automatiskt efter 2 år. Mer information om hur din data behandlas finns att läsa i Facebooks sekretesspolicy.

Pinterest 
Dessa cookies håller reda på vilka grupper som du besöker så att vi kan rikta relevanta annonser till dig, även på Pinterest. På så sätt så kommer du inte att missa några personliga erbjudanden och du kommer således heller inte att se annonser oftare om du inte är intresserad av dessa. Pinterest delar inte deras data med tredjepart. Cookies raderas automatiskt efter 2 år. Mer information om hur din data behandlas finns att läsa i Pinterest sekretesspolicy.

6.5 Radera eller inaktivera cookies
Naturligtvis har du möjlighet att återkalla ett lämnat samtycke till cookies samt att ta bort eller inaktivera våra cookies. Du kan också inaktivera användningen av JavaScript, dock måste du komma ihåg att vår webbplats kan komma att fungera sämre utan dessa. Hur man inaktiverar eller tar bort cookies från sin enhet förklaras nedan (gäller de populäraste webbläsarna):

Google Chrome

Mozilla FireFox

Microsoft Internet Explorer

Microsoft Edge

Safari (IOS)

Safari (MacOS)

7. Säkerhet och skydd av personuppgifter
CVmaker vidtar många olika åtgärder för att behandla och säkra dina personuppgifter. Vi har vidtagit både tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter. Vi använder oss av SSL-teknik för att kryptera överföringen av känslig information eller personuppgifter till oss, såsom lösenord och annan information som kan härledas till dig som privatperson. Dessutom lagras all känslig information genom starka krypteringsalgoritmer. Denna information kan endast konsulteras av våra anställda. Trots att vi vidtar omfattande säkerhetsåtgärder vill vi understryka att överföring och lagring av personuppgifter via Internet aldrig helt kan garanteras.

8. Användarnas rättigheter
Användare har rätt att beskåda och (om det finns anledning) ändra de personuppgifter som vi har samlat in från dessa. Användare har rätt att göra invändningar mot behandlingen och förvaringen av sina personuppgifter. Användaren har även rätt att be oss att begränsa, justera, skicka, överföra till en annan ansvarig eller kräva att deras uppgifter raderas helt. Detta kan göras genom att skicka in en begäran till [email protected].

Användare har rätt att begära att få tillgång till sina personuppgifter via ett registerutdrag. Användare kan få en översikt över vilka av deras personuppgifter som lagras, när dessa explicit begär, högst inom en månad efter att vi mottagit en begäran. Detta kan dock ta upp till 60 dagar för mer komplexa ärenden. Personuppgifter kan också raderas enkelt genom att klicka på knappen "Ta bort data" i de e-postmeddelanden som du mottar från oss emellanåt.

Rätten att lämna in ett klagomål: Användare kan lämna in ett klagomål gällande behandlingen av personuppgifter. Om CVmaker till exempel inte uppfyller användarnas begäran om tillgång, rättelse, invändning, begränsning, borttagning eller överföring av personuppgifter, så kan ett klagomål lämnas in till Datainspektionen via e-post till [email protected], eller med brev till Datainspektionen, Box 8114, 104 20 Stockholm. Du kan också välja att vända dig till tillsynsmyndigheten i det land där du bor.

8. Friskrivning från ansvar
Denna policy gäller ej för våra samarbetspartners, det vill säga tredje part. Vi kan således inte ansvara för hur våra samarbetspartners och andra parter hanterar dina personuppgifter. Just därför så rekommenderar vi att du noga läser igenom deras respektive policyer för sekretess, integritet och personuppgiftsbehandling innan du gör ett aktivt val. Vi kan inte ansvara för eventuella skador som åsamkas till följd av nyttjandet av tjänster från våra samarbetspartners eller tredje part såvida vi inte ansvarar för sådana skador enligt tillämplig lagstiftning.

9. Frågor och klagomål
Om du har några andra frågor eller funderingar gällande denna policy och/eller hur vi använder dina personuppgifter, vänligen kontakta oss genom: CVmaker  B.V. Piet Heinkade 221
,1019 HM Amsterdam, Nederländerna CoC:70894027 E-postadress:  [email protected] Ändringar i policyn Vi förbehåller oss rätten att justera denna policy när det är nödvändigt på grund av uppdateringar som sker på webbplatsen eller på grund av ändringar i tillämplig lagstiftning.

Mer än 112 872 användare har redan skapat deras CV

Med vår CV-skapare så kan du snabbt och enkelt skapa ett distinkt och professionellt CV inom endast 15 minuter.

Skapa ditt CV

Du har 65% chans att få ett jobb.